เงื่อนไขสำคัญ สำหรับการนัดหมาย เลื่อน หรือยกเลิกการอบรม (ปี 2562 เป็นต้นไป)

  • ขอให้ใช้อีเมลเป็นหลักในการติดต่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานชัดเจน
  • เมื่อต้องการเลื่อนวันอบรมที่จองไว้ ต้องอีเมลแจ้งอาจารย์สมเกียรติให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันที่ต้องการเลื่อนอย่างน้อย 15 วันและได้รับอีเมลตอบกลับจากอาจารย์เพื่อแจ้งผลการขอเลื่อน ถ้าไม่แจ้งก่อนและไม่มาอบรมตามนัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์
  • วันอบรมที่ต้องการเลื่อนไปเป็นวันอื่น ต้องอยู่ภายในช่วงระยะของวันอบรมทั้งหมดที่จองไว้ เช่น หากจองอบรมไว้ 4 ครั้ง ซึ่งอบรมสัปดาห์ละครั้งในเดือนมกราคม วันอบรมที่เลื่อนไปต้องอยู่ภายในเดือนมกราคม
  • การเลื่อนวันที่ดีที่สุด แนะนำให้เลือกวันอบรมที่จะเลื่อนไป ให้เป็นวันก่อนหรือหลังวันที่จองไว้ เนื่องจากโดยทั่วไปอาจารย์สมเกียรติจะไม่รับจัดอบรมติดต่อกันทุกวันอยู่แล้ว
  • ก่อนวันอบรมครั้งแรกอย่างน้อย 7 วัน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนวันนัดหมาย หากไม่ได้รับแจ้งจากอาจารย์สมเกียรติ ขอให้อีเมลตอบกลับมาหาอาจารย์ด้วยเพื่อยืนยันว่าจะมาอบรมตามวันที่นัดไว้
  • เงินที่จ่ายล่วงหน้าเพื่อจองวันอบรม ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าอบรมทั้งหมด หากมีการขอยกเลิกอบรม ต้องอีเมลแจ้งให้ผมทราบก่อนวันอบรมล่วงหน้า 30 วัน หรือถ้ามีการยกเลิกการอบรม จึงจะคืนเงินค่าอบรมที่จ่ายล่วงหน้าให้โดยขอให้ออกใบเสร็จรับเงินคืนเป็นหลักฐานให้ผมด้วย
  • ถ้าบริษัทเป็นผู้จ่ายเงิน ขอให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ด้วย
  • ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้อาจารย์สมเกียรติในวันแรกที่เริ่มอบรม อาจารย์จะออกใบเสร็จรับเงินให้ตามหนังสือรับรองที่ได้รับ

ผู้ที่ต้องการมาอบรม ก่อนจะเลือกจองวันใด โปรดเตรียมตัววางแผนกำหนดการอบรมที่ต้องการไว้ให้ดี พยายามปลีกตัวจากงานเพื่อมาอบรมตามวันที่จองนัดกันไว้ หลีกเลี่ยงการขอเลื่อนนัดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากยังมีผู้ที่ต้องการมาอบรมกับผมอีกเป็นจำนวนมาก หากไม่สามารถมาอบรมตามวันที่จองไว้ ขอเลื่อน หรือขอยกเลิก จะกระทบแผนการของผู้อื่นที่กำลังรอคอยหรืออยากจะมาสมัครเข้าอบรม รวมทั้งตัวผมเองซึ่งต้องเตรียมตัวสำหรับการอบรมที่จะมาถึง หลายครั้งที่อีเมลติดต่อถามไปว่าจะมาอบรมหรือไม่ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมา ผมจึงจำเป็นต้องกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้ไว้

 

ภาพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบุเงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างวิทยากรตาม 40(2)
ยอดเงินที่จ่ายยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ จึงหักภาษีในอัตรา 0%
แต่ถ้าบริษัทมีระเบียบว่า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ก็เชิญตามสะดวกครับ

ดูวิธีคิดภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ กรณีศึกษา เลขที่ กค 0702/2072 ของสรรพากร ข้อที่ 2.2

 

WithholdingSample

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top