เงื่อนไขสำคัญ

ผู้ที่ต้องการมาอบรม ก่อนจะเลือกจองวันใด โปรดเตรียมตัววางแผนกำหนดการอบรมที่ต้องการไว้ให้ดี พยายามปลีกตัวจากงานเพื่อมาอบรมตามวันที่จองนัดกันไว้ หลีกเลี่ยงการขอเลื่อนนัดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากยังมีผู้ที่ต้องการมาอบรมกับผมอีกเป็นจำนวนมาก หากไม่สามารถมาอบรมตามวันที่จองไว้ ขอเลื่อน หรือขอยกเลิก จะกระทบแผนการของผู้อื่นที่กำลังรอคอยหรืออยากจะมาสมัครเข้าอบรม รวมทั้งตัวผมเองซึ่งต้องเตรียมตัวสำหรับการอบรมที่จะมาถึง หลายครั้งที่อีเมลติดต่อถามไปว่าจะมาอบรมหรือไม่ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมา ผมจึงจำเป็นต้องกำหนดกฏเกณฑ์ไว้บ้าง ดังนี้

  • สามารถเลื่อนกำหนดการอบรมที่จองไว้ได้ 1 ครั้ง โดยต้องอีเมลแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15 วัน
  • วันอบรมที่ต้องการเลื่อนไปเป็นวันอื่น ต้องอยู่ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่อบรมครั้งแรกเท่านั้น
  • ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนวันนัดหมาย หากไม่ได้รับแจ้งจากผม ขอให้อีเมลมาหาผมด้วยเพื่อยืนยันว่าจะมาอบรมตามวันที่นัดไว้ 
  • หากจะขอยกเลิกการอบรม ขอให้อีเมลแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันจึงจะคืนเงินมัดจำ

 ขอให้ใช้อีเมลเป็นหลักในการติดต่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานชัดเจน

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top