วิธีการชำระเงินค่าอบรม

เมื่อได้รับการยืนยันให้ทราบว่าสามารถจองวันและเวลาอบรมได้ตามต้องการแล้ว จึงชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีวรา
   ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
   เลขที่บัญชี 140-210-205-6

   ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล
   EETEmail
   หรือ SMS มาที่โทรศัพท์หมายเลข 097 140 5555

  • การชำระเป็นเช็ค ขอให้เป็นเช็คบริษัทขีดคร่อมและขีดฆ่าผู้ถือ สั่งจ่ายให้แก่นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
   (ไม่รับเช็คส่วนบุคคลหรือเช็คลงวันที่ล่วงหน้า)

หมายเหตุ

  • เมื่อจ่ายมัดจำค่าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 20% ก่อนหรือจ่ายชำระเงินค่าอบรมทั้งหมดในวันจอง จึงจะถือว่าการจองอบรมเรียบร้อยสมบูรณ์
  • โปรดชำระค่าอบรมส่วนที่เหลือก่อนการเริ่มอบรม
  • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากการจ่ายเงินค่าจ้างวิทยากรให้กับอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ถือเป็นการ"รับจ้างทำงานให้" ซึ่งจ่ายให้ผู้รับเงินซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) เนื่องจากจำนวนเงินได้ที่จ่ายค่าวิทยากรยังไม่มากพอถึงเกณฑ์ จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ดูคำอธิบายกฎหมายโดยละเอียด และ กรณีศึกษา เลขที่ กค 0702/2072 ของสรรพากร ข้อที่ 2.2)

   ถ้าบริษัทมีระเบียบว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้ถือว่าค่าอบรมที่จะชำระนี้เป็นจำนวนเงินหลังจากหักภาษีแล้ว เมื่อคูณด้วย 100/(100-อัตราภาษี) จะได้ยอดค่าอบรมก่อนหักภาษี

เงื่อนไขสำคัญ

 • สามารถเลื่อนกำหนดการอบรมที่จองไว้ได้ 1 ครั้ง หรือจะขอยกเลิก ให้แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันจึงจะคืนเงินจอง
 • ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนวันนัดหมาย โปรดติดต่อกลับทันทีเพื่อยืนยันว่าจะมาอบรมตามวันที่นัดไว้ ถ้าไม่ติดต่อกลับมาถือว่าสละสิทธิ์

 

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please login to comment
 • No comments found
Go to top