ราคาค่าอบรม Excel แบบตัวต่อตัวหรือ 1 - 4 คน (Private Training)

ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมหลักสูตรใดก็ได้ที่ระบุไว้ในเว็บนี้ โดยสามารถเลือกหัวข้อเนื้อหาที่สนใจจากหลายหลักสูตรมาอบรมร่วมกันในการอบรมครั้งหนึ่งๆ ไม่จำเป็นต้องเลือกเนื้อหาอบรมจากแค่หลักสูตรเดียว

  • ราคาค่าอบรม เป็นราคารวมทั้งสิ้นสำหรับจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดที่สมัครมาเข้าอบรม
    (ไม่ใช่ราคาต่อคน)

EETPrice

  • ถ้าต้องการอบรมวันละ 6 ชั่วโมง มีเงินเพิ่มต่อหลักสูตร ตามที่แสดงไว้ด้านล่างของรูป

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 18 ชั่วโมง โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 3 - 4 คนและมีผู้ติดตาม 1 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 43,200 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 3 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 53,200 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 6 ชั่วโมง โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 2 คนและมีผู้ติดตาม 1 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 1 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท

หากคิดเป็นค่าอบรมต่อชั่วโมง เมื่อเข้าอบรมแบบ 1 - 4 คน จะมีค่าอบรมต่อคนแสดงตามภาพต่อไปนี้

price2560eachHour


 

ราคาค่าอบรม ในกรณีเข้าอบรมเพื่อขอคำปรึกษา (Consulting) หรือต้องการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ

มุ่งอบรมเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงงานเป็นหลักโดยมิได้เลือกอบรมหลักสูตรในเว็บนี้ หรือต้องการกำหนดเนื้อหาพิเศษตามใจ (Customized Excel Training) 

  • ราคาค่าอบรม 2,500 บาทต่อคนต่อชั่วโมง และมีผู้ติดตามได้ 1 คน
    โดยมีระยะเวลาอบรมรวมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง อบรมครั้งละ 2-3 ชั่วโมง

 


หมายเหตุ

ผู้ติดตาม หมายถึง ผู้ที่เข้ามาร่วมฟัง ช่วยซักถาม และร่วมเรียนด้วยโดยไม่ได้ลงมือฝึกใช้ Excel เหมาะสำหรับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ต้องการเข้าสังเกตุการณ์หรืออธิบายปัญหาในการทำงานที่ควรหาทางแก้ไข และติดตามว่าพนักงานของตนได้เรียนอะไรไปบ้างต่อไปจะได้มอบหมายงานได้ถูกต้อง

ถ้าต้องการอบรมวันละ 6 ชั่วโมง เริ่มเวลา 9:00 - 16:00 น มีพักช่วงเช้าบ่ายช่วงละ 15 นาที และพักเที่ยง 1 ชั่วโมง โดยจะเปิดอบรมแบบนี้เมื่อคุณมีเหตุผลอันควร 

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please login to comment
  • No comments found
Go to top