หันมาปรับปรุงระบบการใช้ Excel ให้ปลอดจากความเสี่ยงกันดีกว่า
Living with Excel and Without Risk

“A Life Without Risk Is Not Worth Living” เป็นคำกล่าวของ Charles Lindbergh นักบินชาวอเมริกันผู้สร้างสถิติบินเดี่ยวข้ามทวีปแบบไม่หยุดพักจากนิวยอร์กไปปารีส  เป็นครั้งแรกเป็นข้อความที่กระตุ้นให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างเสี่ยงบ้าง จะทำให้รู้สึกว่า ชีวิตมีค่ามากขึ้น แต่ถ้าใช้ชีวิตอยู่กับการใช้ Excel ทุกวันแต่ไม่มั่นใจในวิธีที่ใช้ Excel อยู่ว่ามีช่องโหว่หรือไม่ ยังรู้สึกว่าเสี่ยงอยู่เสมอ เช่น กลัวว่าพรุ่งนี้ลูกน้องที่เก่ง Excel อยู่คนเดียวจะลาออกไปแล้วทำให้ระบบงานต้องหยุดชะงัก ... ความเสี่ยงแบบนี้ ไม่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากขึ้นเป็นแน่

มาหาทางขจัดความเสี่ยงจากการใช้ Excel ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการคำนวณ ผิดพลาดเท่านั้น ความเสี่ยงยังเกิดจากการเลือกใช้ Excel ไม่เหมาะกับงาน ลงทุนส่งพนักงานไปฝึกอบรมแล้วไม่คุ้ม เลือกใช้เครื่องมือของ Excel ที่ไม่เหมาะกับผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แฟ้ม Excel ได้ในระยะยาว ข้อมูลลับรั่วไหล แอบซ่อนทุจริตไว้ โดยเฉพาะสร้างแฟ้มที่มีในสิ่งที่ไม่ควรมีและไม่มีในสิ่งที่ควรมี ซึ่งบุคคลรอบข้างตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้า ผู้ใช้ Excel ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ต่างมีส่วนต้องช่วยกันปรับปรุงวิธีทำงาน ระเบียบปฏิบัติ จนถึงขั้นกำหนดนโยบายเสียใหม่

ไม่ว่ากำลังใช้โปรแกรม Excel หรือสเปรดชีตอื่นใดอยู่ก็ตาม แทนที่จะปล่อยให้มีความเสี่ยงแล้วรอให้เกิดความเสียหายขึ้นก่อน ทำนองวัวหาย แล้วล้อมคอก เจ้าของกิจการ ผู้บริหารทุกระดับ และผู้ที่คลุกคลีใช้ชีวิตอยู่กับ Excel ทุกวัน ควรรีบหันมาปรับปรุง ระบบการใช้โปรแกรม Excel ให้ปลอดจากความเสี่ยงโดยเร็วที่สุด จะได้ใช้ Excel อย่างมีความสุขและ พร้อมที่จะสนุกกับการใช้ Excel มากขึ้น

คุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับปรุงระบบการใช้ Excel ให้ปลอดจากความเสี่ยง อันเป็นเนื้อหาใหม่มากยังไม่มีในตำราเล่มใด

วิธีการอบรมสัมมนาและระยะเวลาที่ใช้  

บรรยายพร้อมสาธิตตัวอย่างการใช้ Excel ที่ดีและไม่ดี  

ระยะเวลา 1 วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

 1. ตระหนักถึงที่มาของความเสี่ยงจากการใช้ Excel
 2. เข้าใจถึงระบบงานยุคใหม่ที่สอดคล้องกับการใช้ Excel
 3. สามารถเลือกใช้ Excel ให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท
 4. สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงซ้ำจากการใช้ Excel

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

 1. ผู้บริหารระดับสูง CEO CFO COO CTO หรือเจ้าของกิจการ
 2. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Excel หรือสเปรดชีต
 3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ควบคุมภายใน หรือจัดการความเสี่ยง
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT และผู้พัฒนาระบบ
 5. ครู อาจารย์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 6. ผู้ทำหน้าที่สร้างแฟ้มสเปรดชีตหรือสร้างฐานข้อมูลไม่ว่าจะใช้โปรแกรมอื่นใด

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 1. ตัวอย่างความเสียหายจากการใช้สเปรดชีตและที่มาของความเสี่ยง
 2. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ Excel
 3. หลักการเลือกใช้เครื่องมือที่ Excel มีอยู่ให้เหมาะกับงานและผู้ใช้งาน
 4. สาธิตวิธีการใช้ Excel ที่ผิดพลาด และปัจจัยที่ทำให้ความเสี่ยงของไทยต่างจากที่อื่น
 5. ระบบงานยุคใหม่เพื่อมุ่งใช้ Excel อย่างมีประสิทธิภาพ

แนะนำหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อมุ่งจัดการกับความเสี่ยงให้หมดไป

 1. เทคนิคการมอบหมายงานและการใช้ Microsoft Excel สำหรับผู้บริหาร
 2. เทคนิคการออกแบบตารางและสร้างงานด้วย Excel อย่างมืออาชีพ

  

E-Learning

Go to top