ผู้ใดประสงค์จะนำข้อมูลในเว็บนี้หรือ facebook ของ Excel Expert Training ไปเผยแพร่โดยการพิมพ์แจก
หรือทำสำเนาผ่านสื่อใดๆ เพื่อใช้ในการศึกษาของตนเอง
หรือเพื่อนำไปแจกผู้อื่นเป็นวิทยาทานโดยไม่คิดมูลค่า
และเป็นการกระทำที่ใช้การลงทุนลงแรงของตนเอง
ผู้นั้นกรุณาพิมพ์ได้หรือทำสำเนาได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด
ขอเพียงระบุที่มาของข้อมูลเหล่านั้นไว้เสมอ

สำหรับข้อมูลส่วนของผู้ซึ่งร่วมใช้เว็บนี้ในการเขียนบทความ
หรือใช้ฟอรัมในการตอบปัญหา Excel
ถือเป็นสิทธิของผู้เขียนบทความหรือผู้ให้คำตอบ
ที่จะนำข้อมูลส่วนของตนเองไปใช้ตามที่ตนต้องการ
และผู้นั้นสามารถเลือกที่จะกำหนดเงื่อนไขในลิขสิทธิ์ในส่วนข้อมูลของตนเอง
ในการยินยอมให้ผู้อื่นนำข้อมูลของตนไปใช้
ให้แตกต่างไปจากข้อกำหนดในลิขสิทธิ์ของเว็บนี้หรือไม่ก็ได้
หากมิได้กำหนดเงื่อนไขใดๆไว้
ถือว่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลิขสิทธิ์ของเว็บนี้ที่กำหนดไว้

ห้ามผู้อื่นใดนำข้อมูลบนเว็บนี้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ใดๆก็ตาม
ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งค้าหากำไรทั้งทางตรงและทางอ้อม
หรือมีส่วนได้เสียหรือหวังผลอื่น
ซึ่งมิใช่ความพึงพอใจจากการให้เพื่อเป็นวิทยาทาน

หากทำเพื่อการจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนหรือบริษัทของตนที่ต้องรับภาระ
เช่น นำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนไปรวบรวมเป็นเล่มเพื่อขายร่วมกับเรื่องอื่น
หรือนำไปใช้เป็นเอกสารหรือใช้ประกอบสื่อใดๆในการอบรมแทนที่จะลงทุนจัดหาตำรามาเอง หรือใช้การลงทุนลงแรงของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่การลงทุนลงแรงของตนเอง
ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บนี้ตามกฎหมาย

E-Learning

Go to top