Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Work Simplification with Excel Expert VBA Manual

พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ Macro Recorder บันทึกการใช้เมาส์คลิก ไม่ว่าจะคลิกเลือกเซลล์ คลิกเลือกชีท หรือแม้แต่การคลิกเลือกคำสั่งบนเมนู เพราะถ้าคลิกพลาด ตัว Macro Recorder จะบันทึกการทำงานพลาดของเราไปด้วย

ถ้าคลิกพลาดไปแล้ว Macro Recorder ก็จะสร้างรหัสซึ่งทำหน้าที่ตามที่พลาดตาม แล้วถ้าคลิกต่อไปเพื่อคลิกแก้ให้ถูก ชุดรหัสที่บันทึกจึงมีความยาวกว่าจำเป็น เพราะบันทึกตอนที่เราทำพลาด และบันทึกตอนที่แก้ไขต่อไปด้วย

ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มบันทึก เราควรฝึกคลิกสิ่งที่ต้องการให้คล่องก่อน เมื่อบันทึกจริงจะได้ไม่พลาด

ยิ่งกว่านั้นถ้าไม่จำเป็นแล้ว อย่าใช้วิธีคลิก แต่ให้ใช้วิธีกดปุ่มบนแป้นพิมพ์แทน เพื่อลดโอกาสที่อาจจะคลิกพลาด เพราะปุ่มบนแป้นพิมพ์เห็นชัด และมีขั้นตอนเดียวตรงกับคำสั่งที่ต้องการ เช่น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการ copy ข้อมูลจากตารางที่มี Range Name ชื่อ Source ไป paste ลงไปในตารางชื่อ Target ซึ่งมีพื้นที่เซลล์ขนาดเท่ากัน ให้กำหนดขั้นตอนการบันทึก Macro ดังนี้

  1. กดปุ่ม F5 เลือกตารางชื่อ Source
  2. กดปุ่ม Ctrl+c เพื่อสั่ง Copy
  3. กดปุ่ม F5 เลือกตารางชื่อ Target
  4. กดปุ่ม Ctrl+v หรือกด Enter เพื่อสั่ง Paste

จะเกิดชุดคำสั่งที่มีรหัสตรงตามแต่ละขั้น ดังนี้

Application.Goto Reference:="Source"
Selection.Copy
Application.Goto Reference:= "Target"
ActiveSheet.Paste

เมื่อปรับปรุงรหัสเองให้สั้นลง

Range("Source").Copy Range("Target")