เมื่อใดที่คลิกลงไปในชีทหรือเซลล์ เมื่อนั้น Macro Recorder จะสร้างรหัส VBA ที่ระบุชื่อชีทหรือตำแหน่งเซลล์ตายตัว เช่น หากต้องการควบคุมให้บันทึกเลข 123 ลงไปที่เซลล์ A5 ของ Sheet3 ให้เลือกเซลล์ที่อยู่ในชีทอื่นก่อน จากนั้นให้เริ่มบันทึก Macro โดยคลิกเลือก Sheet3 แล้วคลิกเซลล์ A5 พิมพ์เลข 123 ลงไปแล้วกด Enter ซึ่งจะเกิดรหัส VBA ซึ่งจะทำงาน ณ ตำแหน่งเซลล์เดิมของชีทชื่อเดิมด้วยเท่านั้น

Sheets("Sheet3").Select
Range("A5").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "123"

ตัวอย่างนี้หากใช้วิธีที่ไม่คลิก โดยให้คลิกเลือกเซลล์ A5 ไว้ก่อน แล้วเริ่มบันทึก Macro เพียงขั้นเดียว โดยพิมพ์เลข 123 ลงไปแล้วกด Enter จะเกิดรหัสซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อได้กับทุกตำแหน่งเซลล์

ActiveCell.FormulaR1C1 = "123"

E-Learning

Go to top