Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Work Simplification with Excel Expert VBA Manual

ในการบันทึก Macro แต่ละครั้ง ขอให้บันทึกขั้นตอนทำงานสั้นๆ พยายามบันทึกขั้นตอนให้สั้นที่สุด เพื่อทำให้เกิดรหัสแต่ละงานถูกบันทึกเป็น Sub Procedure แยกออกจากกัน ช่วยทำให้เราสามารถเรียนรู้และแก้ไขรหัสได้ง่าย ต่อเมื่อผ่านการทดลองทดสอบแล้วว่า รหัสทั้งหมดสามารถทำงานได้ตามต้องการ จึงนำชื่อ Sub Procedure ที่ได้นั้นมาเขียนตามลำดับที่ใช้งาน รวมไว้ใน Sub Procedure ชุดใหม่ เพื่อช่วยทำให้เราสามารถสั่งงานเพียงครั้งเดียว แล้วรหัสทั้งหมดจะทำงานต่อเนื่องกันให้เอง

ตัวอย่างเช่น เดิมมี Sub Procedure ที่เกิดจากการบันทึก 3 ครั้ง ตั้งชื่อ Macro Name ไว้ว่า MyWork1, MyWork2, และ MyWork3

ให้เขียน Sub Procedure ใหม่เพื่อรวมคำสั่งเดิมทั้ง 3 ชุดมาไว้ที่เดียวกัน ตามแบบดังนี้

Sub RunAllMyWorks()
    MyWork1
    MyWork2
    MyWork3
End Sub