Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Work Simplification with Excel Expert VBA Manual

ถ้าเราต้องคอยควบคุมการทำงานของชุดคำสั่งทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตนเอง คงเสียเวลาและเป็นเรื่องน่าเบื่อมิใช่น้อย ยิ่งมีขั้นตอนสลับซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ยิ่งต้องคอยให้ความใส่ใจ ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเลือกสั่ง run macro ชุดคำสั่งที่ถูกต้อง เพราะเมื่อสั่งให้ macro ทำงานไปแล้ว ไม่มีทางที่จะสั่ง undo เหมือนกับที่ใช้คำสั่งบนเมนู ให้งานที่ทำไปแล้วคืนกลับสู่สภาพเดิมได้อีก

แทนที่จะต้องคอยตัดสินใจควบคุมการทำงานของ macro ในทุกขั้นตอนด้วยตนเอง เราสามารถใช้รหัส VBA ต่อไปนี้ช่วยตัดสินใจเลือกสั่งงานแทน

  1. If...Then...Else Statements เหมาะสำหรับใช้ตัดสินใจเลือกขั้นตอนง่ายๆ หรือมีเงื่อนไขและใช้ตัวแปรซับซ้อนต่อเนื่องกันหลายชั้น
  2. Select Case Statements เหมาะสำหรับใช้ตัดสินใจได้แทนแบบ If เพียงแต่แบบ Select Case มีโครงสร้างที่ง่ายต่อการนำตัวแปรตัวเดิมไปใช้เปรียบเทียบ

ข้อควรระวัง

ในชุดคำสั่งแบบ Sub Procedure โปรดเลือกใช้รหัส If...Then...Else หรือ Select Case ช่วยเฉพาะการตัดสินใจควบคุมการสั่งงานของชุดคำสั่ง โดยพยายามหลีกเลี่ยง อย่านำไปใช้ในการเขียนรหัสคำนวณ หรือกำหนดค่าคงที่ใดๆลงไปใน VBE ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ไม่ต้องย้อนกลับมาแก้ไขในตัวรหัสอีกในภายหลัง

ถ้าจำเป็นต้องใช้ผลลัพธ์จากการคำนวณ ควรใช้ Excel คำนวณแทน แล้วใช้ Range Name ส่งผลลัพธ์ที่คำนวณได้กลับมาใช้ตัดสินใจต่อใน VBE