• โครงสร้างแบบสั้นบรรทัดเดียว
  If condition Then [statements] [Else elsestatements]
 • โครงสร้างแบบหลายบรรทัด
  If condition Then
      [statements]
      [ElseIf condition-n Then
          [elseifstatements] ...
          [Else
          [elsestatements]]
  End If

โครงสร้างที่เห็นนี้นำมาจาก VBA Help โดยพิมพ์คำว่า If ลงไปในพื้นที่ที่ใช้พิมพ์รหัสตามปกติ แล้วกดปุ่ม F1 จะพบคำอธิบายวิธีใช้ If โดยขอให้สังเกตจากโครงสร้างว่า ส่วนใดที่เขียนไว้ภายในเครื่องหมายวงเล็บ [ ] ถือว่า เป็นส่วนที่จะเขียนหรือไม่ก็ได้ ส่วนที่เขียนด้วยตัวเข้มหนา เป็นส่วนที่ต้องเขียนเสมอ ดังนั้นโครงสร้างข้างต้น จึงมีส่วนที่จำเป็นต้องใช้ทั่วไปเพียงดังนี้

 • กรณีใช้ตัดสินใจเฉพาะ True

  If condition Then statements
  หรือ
  If condition Then
      statements
  End If
 • กรณีใช้ตัดสินใจทั้ง True และ False

  If condition Then statements Else elsestatements
  หรือ
  If condition Then
      statements
      else
      elsestatements
  End If

E-Learning

Go to top