เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Work Simplification with Excel Expert VBA Manual

MsgBox(prompt[, buttons] [, title])

ตัวอย่างการใช้งาน

 1. MsgBox "Value is : " & [Source]
  แสดงค่าในเซลล์ชื่อ Source

  image022
 2. MyVar = MsgBox("Value is : " & [Source], vbOKCancel)
  If MyVar = vbOK Then [Target] = [Source]

  image023

  แสดงค่าในเซลล์ชื่อ Source แล้วถ้ากดปุ่ม OK
  จะส่งค่าจาก Source ไปเก็บไว้ที่ Target
  สังเกตว่า หลัง MsgBox มีวงเล็บเพื่อทำงานแบบสูตร
 3. ถ้าแก้ไขเพิ่มเติมรหัสบรรทัดแรกในข้อ 2 เป็น
  MyVar = MsgBox("Value is : " & [Source], vbOKCancel
  + vbDefaultButton2, "Expert")

  image024

  สังเกตว่า คราวนี้ปุ่ม Cancel เป็นปุ่มที่พร้อมใช้แทน และมีคำำว่า Expert แทน คำว่า Microsoft Excel ในส่วนที่เป็น Title ด้านบน

เราสามารถเลือกใช้ปุ่มได้หลายประเภท โดยใช้รหัสต่อไปนี้แทนลงไปในส่วนของ buttons

ในกรณีที่ใช้ปุ่มหลายปุ่ม ให้ใช้รหัสต่อไปนี้บวกต่อท้ายรหัสปุ่ม เพื่อเลือกให้เป็นปุ่มที่พร้อมใช้งานเมื่อกดปุ่ม Enter

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.