นอกจากจะใช้ InputBox แบบที่เป็นสูตรแล้ว ยังมี InputBox แบบ Method อีกด้วย ซึ่งสามารถใช้เลือกบันทึกเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสูตร โดยมีโครงสร้างดังนี้

InputBox(Prompt, Title, Default,,,,, Type)

ตัวอย่างการใช้งาน

[Source] = Application.InputBox("Value is : ", "Expert", [Source], , , , , 1)

image026

  • ต้องพิมพ์คำว่า Application. นำหน้า InputBox
  • สังเกตว่า ตำแหน่งของปุ่ม OK Cancel จะวางไว้แนวนอน
  • ค่าของ Type เพื่อควบคุมค่าที่ใช้ในการบันทึก

0  

A formula

1

A number

2

Text (a string)

4

A logical value (True or False)

8

A cell reference, as a Range object

16

An error value, such as #N/A

64

An array of values

  • ถ้าต้องการใช้ Type 2 อย่างพร้อมกัน ให้นำเลข Type มาบวกกัน เช่น ถ้าต้องการเปิดรับค่าที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ให้ใส่เลข 3 (=1+2)

E-Learning

Go to top