Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Excel Expert Tips Tricks and Traps Manual

image017

ขอให้สร้างตารางสูตรคูณ ซึ่งนำตัวเลขบนหัวตารางมาคูณกับตัวเลขด้านข้างซ้ายของตาราง

ขั้นตอนการสร้าง

  1. แทนที่จะเลือกเซลล์ C3 เพียงเซลล์เดียว คราวนี้ให้เลือกพื้นที่ตารางจากเซลล์ C3:F5 ทั้งหมดพร้อมกันไว้ก่อน
  2. จากนั้นพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ =
  3. คลิกเลือกเซลล์ C2:F2 บนหัวตาราง จะได้สูตร =C2:F2
  4. พิมพ์เครื่องหมายคูณ *
  5. คลิกเลือกเซลล์ B3:B5 จากข้างตาราง จะได้สูตร =C2:F2*B3:B5
  6. จากนั้นแทนที่จะกดปุ่ม Enter ให้กดปุ่ม Ctrl+Shift+Enter พร้อมกันทีเดียว 3 ปุ่ม จะทำให้เกิดเครื่องหมายวงเล็บปีกกาปิดหัวท้ายสูตรให้เองกลายเป็น {=C2:F2*B3:B5}

คำอธิบาย

image019