ในกรณีที่ข้อมูลซึ่งนำเข้ามาจากโปรแกรมสำเร็จรูปหรือข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Excel มีลักษณะที่ติดต่อกันเป็นพืด (ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างที่แยกแต่ละเรื่องไว้เป็นแต่ละเซลล์) ให้เริ่มจากเลือกพื้นที่ข้อมูลใน column ที่ต้องการแล้วสั่ง Data > Text to Column

Step 1 of 3 : ให้เลือก Delimited กรณีแต่ละคำมีจำนวนตัวอักษรไม่เท่ากัน มิฉะนั้นให้เลือก Fixed Width

image078

Step 2 of 3 : ให้กาเครื่องหมาย Delimiters ที่ใช้แบ่งคำ

image079

Step 3 of 3 : เลือก Format ของแต่ละ Field โดยคลิกหัวของ Field ที่ช่อง Data preview แล้วกาเลือกประเภทในช่อง Column data format แล้วให้เลือกเซลล์ในช่อง Destination: ระวังอย่าให้ซ้ำกับพื้นที่ซึ่งใช้งานอยู่แล้ว จากนั้นกดปุ่ม Finish

image080

ผลที่ได้จะแยกข้อมูลที่ติดกันเป็นพืดออกเป็น column แยกออกจากกัน

image081

หมายเหตุ ใน Excel 2013 เป็นต้นมา มีคำสั่ง Flash Fill ช่วยในการแยกคำหรือย่อคำโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่แนะนำให้ใช้หรือต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรวจสอบค่าใหม่ที่ได้-ทุกค่า-เสมอ เพราะ Excel อาจใช้หลักการแยกคำต่างจากที่คาดคิดไว้ก็ได้

E-Learning

Go to top