วิธีการชำระเงินค่าอบรม เมื่อได้รับการยืนยันให้ทราบว่าสามารถจองวันและเวลาอบรมได้ตามต้องการแล้ว จึงชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
   ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
   เลขที่บัญชี 140-269643-7

   ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล
   EETEmail

  • การชำระเป็นเช็ค ขอให้เป็นเช็คบริษัทขีดคร่อมและขีดฆ่าผู้ถือ สั่งจ่ายให้แก่นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
   (ไม่รับเช็คส่วนบุคคลหรือเช็คลงวันที่ล่วงหน้า)

   หรือ

  • ชำระเป็นงินสด

หมายเหตุ

  • เมื่อจ่ายค่าอบรมล่วงหน้าเพื่อจองอย่างน้อย 20% ก่อนหรือจ่ายชำระเงินค่าอบรมทั้งหมดในวันจอง จึงจะถือว่าการจองอบรมเรียบร้อยสมบูรณ์ หากมีการขอยกเลิกอบรม จะไม่คืนเงินที่จ่ายล่วงหน้านี้
  • โปรดชำระค่าอบรมส่วนที่เหลือก่อนการเริ่มอบรม
  • หากผู้จ่ายเป็นบริษัท ขอให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ด้วย
  • ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้อาจารย์สมเกียรติในวันแรกที่เริ่มอบรม อาจารย์จะออกใบเสร็จรับเงินให้ตามหนังสือรับรองที่ได้รับ

โปรดคลิกเพื่ออ่านเงื่อนไขสำคัญ
สำหรับการนัดหมาย เลื่อน หรือยกเลิกการอบรม

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top