ราคาค่าอบรม Excel แบบตัวต่อตัวหรือ 1 - 4 คน (Private Training)

ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมหลักสูตรใดก็ได้ที่ระบุไว้ในเว็บนี้ โดยสามารถเลือกหัวข้อเนื้อหาที่สนใจจากหลายหลักสูตรมาอบรมร่วมกันในการอบรมครั้งหนึ่งๆ ไม่จำเป็นต้องเลือกเนื้อหาอบรมจากแค่หลักสูตรเดียว หรือจะขอให้อาจารย์เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับงานและปัญหาที่กำลังต้องการหาทางออกก็ได้

  • ราคาค่าอบรม เป็นราคารวมทั้งสิ้นสำหรับจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดที่สมัครมาเข้าอบรม
    (รวมผู้ติดตาม ดูหมายเหตุด้านล่าง)

Price2562OK

  • ถ้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วอยากอบรมเต็มวันๆละ 6 ชั่วโมง จะมีเงินเพิ่มต่อหลักสูตร ตามที่แสดงไว้ด้านล่างของรูป

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 12 ชั่วโมง โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 3 - 4 คนและมีผู้ติดตาม 1 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 2 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 6 ชั่วโมง โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 1 - 2 คนและมีผู้ติดตาม 1 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 1 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท 

 

ราคาค่าอบรมเมื่อคิดเป็นค่าอบรมต่อคน ต่อชั่วโมง

Price2562Headแพงหรือถูก เมื่อคิดเทียบกับราคาค่าตัวของคุณ


 

ราคาค่าอบรม ในกรณีเข้าอบรมเพื่อขอคำปรึกษา (Consulting) หรือต้องการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ

มุ่งอบรมเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงงานเป็นหลักโดยมิได้เลือกอบรมหลักสูตรในเว็บนี้ 

  • ราคาค่าอบรม 2,500 บาทต่อคนต่อชั่วโมง และมีผู้ติดตามได้ 1 คน
    โดยมีระยะเวลาอบรมรวมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง อบรมครั้งละ 2 - 3 ชั่วโมง

 


หมายเหตุ

ผู้ติดตาม (Observer) หมายถึง ผู้ที่เข้ามาร่วมฟัง ช่วยซักถาม และร่วมเรียนด้วยโดยไม่ได้ลงมือฝึกใช้ Excel เหมาะสำหรับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ต้องการเข้าสังเกตุการณ์หรืออธิบายปัญหาในการทำงานที่ควรหาทางแก้ไข และติดตามว่าพนักงานของตนได้เรียนอะไรไปบ้างต่อไปจะได้มอบหมายงานได้ถูกต้อง

ถ้าต้องการอบรมวันละ 6 ชั่วโมง เริ่มเวลา 9:00 - 16:00 น มีพักช่วงเช้าบ่ายช่วงละ 15 นาที และพักเที่ยง 1 ชั่วโมง โดยจะเปิดอบรมแบบนี้สำหรับผู้เข้าอบรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือเมื่อมีเหตุผลอันควร 


โปรดคลิกเพื่ออ่านเงื่อนไขสำคัญ
สำหรับการนัดหมาย เลื่อน หรือยกเลิกการอบรม

 

 

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top